placing gif
placing gif

WELSH PART-BRED - PODÍLOVÝ VELŠ 100x jinak? Welsh part bred foto 9

CHARAKTERISTIKA

WPBR je produkt křížení všech velšských sekci a jiných plemen koní a pony.
Při plemenitbě je nutné zachovat podíl 12,5 % registrované velšské krve.
Welsh Part-Bred je v zemi svého původu, Velké Británii, velmi oblíbeným jezdeckým koněm pro děti i dospělé a je využíván, jak ve všech jezdeckých disciplínách, tak i pro sportovní a rekreační zápřež.
Kombinace welsh coba a anglického plnokrevníka nebo teplokrevného koně dobrých linií přináší zcela mimořádné potomstvo, jehož využitelnost je prakticky neomezená.
Při dobře zvoleném výběru rodičovské generace vnikají zcela vyjímeční pony a koně, kteří vynikají konstituční tvrdostí, pevným zdravím, výkoností, výbornou jezditelností a skokovými schopnostmi. Flexibilita a dynamika pohybu, charakter a temperament je předurčuje pro sportovního využití ve všech disciplin jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

WELSH PART-BRED & VELŠSKÁ PLEMENA

Welsh part bred foto 8 Pokud bychom chtěli tomuto plemeni lépe porozumět, pak bychom se museli znovu podívat do historie čistokrevných velšských sekcí, protože Part-Bred je plemeno, které vzniká jako produkt křížení čistokrevného, registrovaného welsh pony nebo cob a jiných plemen koní (podrobné dělení velšských plemen naleznete v tabulce). Jedná se tedy o skutečného "křížence"- potomka dvou jedinců různých plemen koní.
Na světě není mnoho plemen koní, která se stala široce využívanými genetickými zdroji pro šlechtění dalších plemen nebo byla použita k dalšímu zušlechťování plemen stávajících. K těmto plemenům patří neoddiskutovatelně anglický a arabský plnokrevník, který se významnou měrou podílel na vzniku všech teplokrevných plenem koní a dalším z významných, ale poněkud opomíjených plemen, jejichž vliv je patrný v celosvětovém měřítku, je Welsh mountain pony a ostatních velšské sekce. Velšská krev sehrála zásadní roli ve šlechtitelských procesech, které daly vzniknout novým plemenům jezdeckých pony. Pokud bychom chtěli být důslední, lze říce, že prakticky všechna moderní plemena jezdeckých pony mají ve svých původech určité procento velšské krve.
A někteří z nich, v závislosti právě na procentu velšské krve, mohou být současně nejen konkrétním plemenem pony, ale i Part-bredem. Jak je to možné?
Standard uvádí, že Welsh Part-Bred (Podílový velš) je kůň který ve svém rodokmenu má nejméně 12,5% registrované velšské krve, počítáno jak ze strany matky, tak i otce nebo případně, kumulativně od obou. Z těchto důvodů je možné, že chovatelé některých plemen pony mají u svých hříbat možnost volby, mohou je registrovat jako konkrétní plemeno pony ve své Plemenné knize nebo rovněž jako plemeno Part-bred.
Welsh part bred foto 7 Standard platný v České republice uvádí, že do sekce WPBR Plemenné knihy velšských plemen pony a kob lze zapisovat pouze potomky z následujících spojení.
A x WPBR = WPBR
B x WPBR = WPBR
C x WPBR = WPBR
D x WPBR = WPBR
WPBR x WPBR = WPBR
A,B,C,D x JINÉ PLEMENO = WPBR
WPBR x JINÉ PLEMENO = WPBR, splní-li zvíře podmínku minimálního 12,5 % podílu registrované velšské krve. WPBR má, na rozdíl od čistokrevných sekcí, povoleno zbarvení strakoš. Pro zápis do české Hlavní plemenné knihy je navíc požadováno, aby zvíře bylo ve velšském typu a důraz je kladen na užitkové vlastnosti a charakter. Jiné požadavky kladeny v ČR nejsou.
Velšská plemena byla v průběhu minulého století pro svůj neobyčejný exteriér, charakter a vyjímečnou užitkovost importována z GB do všech částí světa a zde byla následně chována, jak ve své čistokrevné podobě, tak i využívána jako cenný plemený materiál pro produkci tak zvaných Part-bred - Podílových velšů. Z nich se následně, šlechtitelskými výběry, vyselektovala nová, moderní pony plemena, jejichž exterier a užitkové vlastnosti určovaly konkrétní chovatelské cíle. Téměř všechny jezdecky rozvinuté země světa začaly v minulém století šlechtit svá specifická pony plemena. Přičemž tato "moderní národní plemena pony" měla svůj základ, prakticky bezvýhradně, v čistokrevných velšských sekcích či ve velšských polokrevnících a cílem jejich plemenitby bylo vytvořit plemeno pony, které by splňovalo konkrétní potřeby vyvolané kulturními aspekty a specifickými požadavky daných zemí. Welsh part bred foto 6 Přítomnost velšské krve v populacich jezdeckých pony celého světa je fenomenálním jevem, který vyjímečnost kvalit tohoto plemene, v konečném důsledku, potvrzuje.
Mezi populární a široce rozšířená plemena, jejichž vznik je a vždy bude založen na čistokrevných velšských pony, patří například Německý jezdecký pony, Holandský jezdecký pony, Francouzský jezdecký pony, Australský jezdecký pony a rovněž tak i například "náš" Český jezdecký pony. Všechna tato plemena jsou vyšlechtěna z velšských plemen a některá z nich dokonce ve svých standardech požadují, aby určité procento registrované velšské krve zůstalo zachováno, jinak nebudou hříbata přijata k zápisu do plemenných knih. Příkladem může být Holandský jezdecký pony, u kterého je požadováno dokonce 25% registrované velšské krve, tedy o 12,5% více, než vyžaduje britská WPCS pro zápis zvířete do registru Part-bred. Holandský jezdecký pony je tedy vždy nejen Holandským jezdeckým pony, ale i Part-Bredem.
Lze říci, že chovatelé nově vyšlechtěných plemen pony velmi pružně pochopili nutnost procentuálního zastoupení velšské krve, pokud chtějí trvale udržet požadované vlastnosti u "svých" pony plemen.
Pamatujme si tedy, že pokud se s moderními jezdeckými plemeny pony setkáme v reálném životě, díváme se na produkt vlivu vyjímečně kvalitní krve velšských poníků. Velšský pony je " pradědečkem a prababičkou" všech těchto tolik oblíbených a vyjímečně populárních sportovních pony současnosti a obdobně je tomu tedy i u plemene Part-bred.

Současnost - Chov Part-bred v České Republice

Welsh part bred foto 5 Jednotlivá velšská plemena se liší kohoutkovou výškou i konstitucí, ale jedno mají vždy společné. Původ všech velšských sekcí je odvozen od sekce A, Welsh mountain pony. To, co velšská plemena činí celosvětově tolik populární je jejich vynikající tělesná konstituce, mimořádná kvalita a specifičnost jejich kostry, odvaha, aktivita, úžasný temperament, inteligence a charakter. Pokud dostanete příležitost se s těmito plemeny blíže seznámit, objevit jejich mimořádné kvality, zcela jistě vás nepřekvapí obrovská poptávka po křížencích velšských plemen s plemeny jinými - Podílových velších. Při tomto způsobu plemenitby vznikají nevyčerpatelné možnosti, variace, jimž hranice klade jen vaše fantazie. Je neoddiskutovatelným faktem, že velšská plemena jsou prokazatelnými zlepšovateli a vždy na své potomstvo přenášejí poměrně konstantní míru kvality, není mnoho podílových velšů, kteří by neměli, jak výborný charakter, tak i excelentní užitkové vlastnosti. Bonusem navíc bývá u Part- bred i exteriér, protože krása velšských plemen se v nich vždy, více, či méně, zrcadlí.
Pokud se ale začneme o podílové velše blíže zajímat, narazíme prakticky okamžitě, na nápadný rozpor. Přestože plemenný standard říká, že WPBR je produkt křížení čistokrevných, registrovaných welsh pony a cob a všech ostatních plemen koní, při zachování minimálního podílu čisté, registované velšské krve na 12,5% , záhy zjistíme, že ve Velké Británii, kde je popularita WPBR nesmírná a setkáte se s nimi ve velkých počtech nejen ve výstavních kruzích, ale i na drezurních obdelnících, v honebním skákání, klasických parkurech, závodech spřežení a tak dále, nepotkáte mnoho představitelů tohoto plemene, jejichž kohoutková výška by byla nižší, než 148 cm. A dokonce, na oficiálních stránkách mateřské společnosti - WPCS (Welsh Pony And Cob Society), která vede plemennou Welsh part bred foto 4 knihu velšských plemen, tedy i podílových velšů a rovněž ani na stránkách společnosti Welsh Part-Bred Horse Group, která je v asociaci s WPCS, získáte o plemeni Part-Bred jako zcela úvodní, základní informaci, že minimální kohoutková výška tohoto plemene činí minimálně 148 cm. V zemi původu tedy není chovateli a ani oficiální plemennou společnosti podílový velš chápán jako plemeno pony. Původních a velmi úspěšných pony plemen má Británie dost a k jejich rozsáhlému výčtu je nutné započítat i fenomenálního Anglického jezdeckého pony, kterého, myslím, není třeba nějak zvláště představovat.
Part-Bred představuje pro Británii něco zcela jiného. Přináší do jezdeckého a vozatajského světa něco, čeho se až tak běžně nedostává - vyjímečně charakterního, pohybově nadaného, konstitučně velmi tvrdého a všestraného "malého koně". (Ani toto tvrzení neplatí ovšem beze zbytku, protože mimořádně oblíbenými Part-bredy jsou v Británii i kříženci špičkových teplokrevníků nejlepších moderních krevních linií a plnokrevníků ze "skokových" rodin s Welsh Cobem, kdy výsledný produkt je často skutečně velmi "velkým koněm".)Tedy koně, jež nedosahuje velikosti teplokrevných plemen. Kohoutková výška teplokrevných koní může totiž být na překážku pro nemalé procento jezdců. Existuje velká skupina aktivních jezdců , kteří nedisponují dostatečnou fyzickou konstitucí na to, aby velké koně byli schopni bez obtíží jezdit. Zde se tedy otevírá široký prostor, právě pro Welsh part bred foto 3 "malé koně". Part-bredy potkáte ve špičkových britských sportovních stájích zaměřených na všechny jezdecké a vozatajské disciplíny a často zde budou patřit k "elitě". Ze známých jmen, která významně přispěla k popularitě plemene WPBR, můžeme jmenovat kapitána Elwyn Hartey Edwardse (kromě jiného editor časopisu Horse&Hound, aktivní člen mnoha hipologických organizací, posuzovatel, autor více než 30 knih s hipologickou tematikou), Jennie Loriston-Clarka ( přední britský jezdec a trenér, reprezentoval GB na čtyřech OH), Roberta Olivera (úspěšný britský jezdec, specializovaný především na honební jezdectví a všestrannost), Sama Barra (Welton Stud, chovatel a úspěšný jezdec, reprezentant GB ve všestrannosti) nebo Rodney Powella (jezdec a trenér všestrannosti, zlatá medaile na ME 1989, 1991- všestrannost, účastník OH v Sydney,člen vítězného týmu světových jezdeckých her ve Stockholmu...). Všechni tito slavní, úspěšní jezdci a hipologové jsou skutečně zanícenými propagátory plemene Part-Bred.
A zde je dobře patrný onem "zásadní rozdíl". V ČR je prakticky většina Part-bred ve velkosti do 148 cm a s podílovámi velši vyšší kohoutkové výšky se u nás setkáváme jen ojediněle. A navíc. Jen nemnoho jezdeců ví, co má od "velkého Part-breda" očekávat. Co je "velký part-bred" a jaké je jeho využití, je u nás, stále ještě, tak trochu "velkou neznámou" a to překvapivě často, i pro jezdce všestranosti.
Přestože britský standard tohoto plemene nevylučuje z čistokrevné registrace pony s výškou pod 148 cm, získáte od oficiálních sdružení chovatelů podílových velšů Velké Británie jasnou informaci - Podílový velš je kůň s KHV nad 148 cm. Lze dokonce říci, že britský chovatel a jezdec ani neočekává, že by toto plemeno mělo mít nižší kohoutkovou výšku, protože by jen obtížně nacházelo využití - chovatelé zde nemají žádnou poptávku po malých Part-bredech a tudíž je ani nechovají.
Dalším poměrně zásadním rozdílem ve způsobu pohledu na chov této velšské sekce v České Republice a jejich domovině - Velké Británii je skutečnost, že v GB je Part-Bred vnímán jako koncový produkt. Užitkový kříženec a nikoli jako plemenný materiál. Jen vyjímečně jsou tato zvířata využívána v dalším chovu. Pokud totiž použijete Part-bredy v chovu, není, z pohledu britského chovatele, jasný nejen cíl, ale ani smysl tohoto "pokusu", protože výsledky takové plemenitby nejsou zaručeny, je to "běh na dlouhou trať". Kříženi čistokrevných velšských sekcí s jinými plemeny přináší v první Filiální generaci ( F1 ) vysokou míru úspěšnosti. Pokud ale postoupíme ke druhé Filiální generaci ( F2 ), tedy zkřížíme WPBR mezi Welsh part bred foto 2 s sebou, či dále s jinými plemeny, není již předvídatelné, s jakými vlastnostmi a fenotypem se u potomstva setkáme.(mezialelové a mezigenové interakce a vazby u sledovaných znaků vykazují vysokou míru odlišností). Jednoduše řečeno - míra rizika, že váš chovatelský záměr nebude naplněn, je příliš vysoká. Chtěla jsem zde tedy upozornit, že přístup chovatelů z GB je diametrálně odlišný od způsobu, jímž je plemeno Part-bred chováno zde, v České republice. Part-bred je u nás využíván jako plemenný materiál - hřebci jsou licentováni a nabízeni v plemenitbě, dokonce se hřebci i klisny zapisují i do Akceleračních programů. Je sice pravda, že tento postup působí často v zemi původu plemene úžas, ale zdá se, že naše podmínky jsou skutečně odlišné, protože podíloví velši se v ČR nejen dobře etablovali, ale jeho stavy se stále zvyšují. Na výstavách, určených velšským plemenům, jsou třídy pro Part-bred, vždy nejpočetněji obsazené. Množství podílových velšů ve výstavních kruzích, je pro návštěvníky ze zahraničí, často velkým překvapením, protože, na rozdíl od výstav ve Velké Británii, početně převyšují čistokrevné velšské sekce.
Budoucnost nám ukáže, jaké budou další trendy v chovu Welsh Part-Bred v České republice. Musíme doufat, že se i našemu jezdeckém a vozatajském sportu podaří objevit svět "velkých Part-Bred" a že tento svět bude slavit na českých kolbištích obdobný úspěch jako na kolbištích britských. (Velmi mnoho informací o využití Part-bred v Británii lze získat na webových stránkách Welsh Part-Bred Horse Group - www.welshpartbredhorses.co.uk a rovněž tak i na wpcs.uk.com).

ZAJÍMAVOSTI :

Welsh part bred foto 1 Spojené Státy Americké objevily pro sport a rekreaci Part-breda, který vzniká křížením všech velšských sekcí a plnokrevného araba a který se ve Spojených státech registruje jako samostatné plemeno Welara nebo Welara sport pony v závislosti na využití konkrétních velšských sekcí. Welary jsou v Americe nesmírně populární a ceněné.
Chovatelé v Holandsku také již před několika desítkami let vycítili potřebu chovat větší jezdecké pony a použili velšské sekce, k nimž přikřížili anglické a arabské plnokrevníky a angloaraby. Vznikl NWR – Holandský jezdecký pony, pro kterého je závazné, aby podíl velšské krve byl minimálně 25%. NWR má charismatický charakter, je šlechtěn jako pony pro starší děti a standart požaduje, aby si NWR zachovával nádherný velšský vzhled a byl obdařen fenomenální mechanikou pohybu – lehkou, pružnou a plavnou, která NWR celosvětově proslavila. NWR je generacemi prověřený spolehlivý společník, ale především také profesionální sportovec v disciplínách drezúry a skákání.
Německo na základě velšských plemen vytvořilo Německého jezdeckého pony, který je geneticky také WPBR a jeho schopnosti není třeba české jezdecké veřejnosti zvláště představovat.
V České Republice se šlechtěním, opět na základě velšských plemen, vytváří plemeno Český jezdecký pony. Zde ale je ke generalizujícím závěrům, podle mého názoru, příliš brzy.
Zajímavé je, že po vzoru chovatelů z Velké Británie, kteří z kombinací Welsh coba a jiných plemen koní vytváří své fenomenální "velké Part-bredy", vytvořil český rodák žijící v rakouském exilu, pan Miloš Welde Zavadil, křížením Welsh cob hřebců a Starokladrubských bílých klisen, své vlastní plemeno, které bylo svého času proslulé – “Podhajského bělouše“. S těmito "podílovými velši" získal bratr Miloše Welde Zavadila, Ewald, titul mistra světa a několikrát se stal mistrem Rakouska ve dvojspřeží. Tito specifičtí koně získali obecně velkou přízeň a několik hřebců se dostalo i k marockému králi Hassanovi.


Gabriela Rotová

 Hřebčín Amerika

Publikováno v časopise Koně a hříbata XII/2011

placing gif