placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Welsh Part Bred

placing gif

Mago

Narozen: 14.7.2008

Otec: Groszek

Matka: Tybach May

Otec Matky: Chwefru Spitfire

placing gif
placing gif
placing gif