placing gif
placing gif placing gif placing gif
placing gif
placing gif Welsh Cob klisna BROUGHTON MACY GRAY head placing gif Welsh Cob klisna BROUGHTON MACY GRAY body placing gif

Welsh Cob

placing gif

BROUGHTON MACY GRAY

Narozena: 2000

Otec: Broughton True Flyer

Matka: Dwyfor Cyfaill

Otec Matky: Dwyfor Supersonic

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gif Welsh Cob klisna MACY FACH head placing gif Welsh Cob klisna MACY FACH body placing gif

Welsh Cob

placing gif

JEBETH MACY FACH

Narozena: 2006

Otec: Kirklees Teddy

Matka: Broughton Macy Gray

Otec Matky: Broughton True Flyer

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gif Welsh Cob klisna RHYTHM´N BLUES head placing gif Welsh Cob klisna RHYTHM´N BLUES body placing gif

Welsh Cob

placing gif

ZONNEWEIDE RHYTHM´N BLUES

Narozena: 2005

Otec: Liezelshof Magic

Matka: Ruska Rowena

Otec Matky: Nebo Sportsman

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gif Welsh Cob klisna RUSKA WELSH MAID head placing gif Welsh Cob klisna RUSKA WELSH MAID body placing gif

Welsh Cob

placing gif

RUSKA WELSH MAID

Narozena: 7.6.2010

Otec: Rhencullen Play-Boy

Matka: Nebo Maggie May

Otec Matky: Derwen Desert Express

placing gif
placing gif
placing gif