placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Welsh Cob

placing gif

AC Golden Boy

Akcelerační program

Narozen: 2006

Otec: Brynithon Royal Knight

Matka: Gwarchod Lili Wen

Otec Matky: Broughton Buster

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Welsh Cob

placing gif

Horeb JD

Narozen:2009

KVH: ± 150 cm

Otec: Trevallion Jumping Jack Flash

Matka: Horeb Rhiannon

Otec Matky: Horeb Euros

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Welsh Cob

placing gif

Mischel Little Elphoe

Narozen:2006

KVH: 142 cm

Otec: Pretoria Ramirez

Matka: Bohemia Little Phoebe

Otec Matky: Gilfach Happy Boy

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Welsh Cob

placing gif

Pretoria Ramirez

Akcelerační program

Narozen:2003

KVH: 148 cm

Otec: Gwenllan Ben

Matka: Gerrig Rebeca

Otec Matky: Gerrig Glory

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Welsh Cob

placing gif

Trenewydd King Flyer

syn vítěze Royal Wels Show Thorneyside Flyera

Narozen:2005

KVH: 152 cm

Otec: Thornside Flyer

Matka: Thornside Portrait

Otec Matky: Brynymor Welsh Magic

placing gif
placing gif
placing gif