placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Irish Cob

placing gif

Falcon Březový potok

ocenění STER

Narozen: 2006

Otec:

Matka:

Otec Matky:

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif
placing gifplacing gifplacing gif

Irish Cob

placing gif

Oris Březový potok

Narozen: 22.4. 2011

Otec: Riba Rovuna

Matka: Miska Arabia's Joslyn

Otec Matky: Chackotay

placing gif
placing gif
placing gif