Hřebčín Amerika

Chov welsh pony a cob

placing gif placing gif placing gif
placing gif

ASCHK ČR o.s. A PROBLEMATIKA CHOVU WP V ČESKÉ REPUBLICE

placing gif

aschk foto 1 Tento příspěvek je reakcí na zprávu z jednání prezidia ASCHK ČR o.s., konaného dne 20.4.2010 v Humpolci.
Jedním z bodů tohoto jednání byl požadavek předsednictva WP zrušit poplatek za oprávnění k plemenitbě. Předsednictvo ČSCHVK zde také předneslo požadavek, zda by bylo možné zhotovovat grafické popisy hříbat proškolenými zástupci svazu.
Rádi bychom upozornili chovatele WP plemen na úskalí, která přináší registrace plemenných hřebců a hříbat pod záštitou ASCHK ČR a v některém z následujících článků se následně zaměříme na způsob, jakým jsou registrace a plemenitba organizovány v britské mateřské plemenné knize.
Na jednání prezidia ASCHK ČR o.s. byl již zmiňovaný požadavek předsednictva ČSCHVK zrušit poplatek za oprávnění k plemenitbě zamítnut a následně byla také zamítnuta možnost zhotovovat grafické popisy hříbat proškolenými členy svazu.
ASCHK ČR také na tomto jednání zamítla návrh na vytvoření paušálního poplatku za registraci hříbat, tak jako je obvyklé v jiných zemích EU.
Rádi bychom vyjádřili nesouhlas se závěry k nimž prezidium ASCHK ČR o.s. došlo. V bodě jednání o registraci hříbat bylo sděleno, že: ASCHK ČR podepsala smlouvu s EQUISERVIS KONZULENT s.r.o. Tato smlouva byla podepsána na smluvní období jednoho roku a pro chovatele je tato smlouva podstatná tím, že orientačně určuje výši poplatku za registraci hříbat.
Poplatek za registraci hříběte prostřednictvím firmy Equiservis Konzulent dnes činí 780,- Kč a k této částce je následně připočítáván poplatek ve výši cestovních nákladů daného inspektora.Výše částky za cestovní náklady je zcela neprůhledná. Výše poplatku za registraci hříběte je tedy neurčena.
Pan Perníček na tomto jednání dokonce doslova řekl: “Svou povinnost oznámit narození hříběte musí však splnit i chovatel, aby mohl člověk provádějící označování naplánovat cestu, tak aby nebyla příliš drahá.“, a pan Ing. Jelínek dodal: “Když chovatel nahlásí narození hříběte včas, může si inspektor cestu naplánovat a rozpočítat cestovné, aby byla cesta pro každého zhruba stejná.“
Máme dojem, že přenášet odpovědnost na chovatele je nesolidní a nesmyslné a podle našich dlouholetých zkušeností nemá včasné nahlášení narození hříběte na konečnou cenu výrazný vliv.
Často se nám registrace také prodražovala opakovanými telefonickými upomínkami. Rádi bychom vyjádřili názor, že jako chovatelé organizovaní v ASCHK ČR vítáme, že jsme nyní schopni alespoň orientačně odhadnout, kolik by nás registrace hříběte prováděná smluvními pracovníky ASCHK ČR přibližně stála, přesto ale jsme zásadně proti tomu, že tuto částku nejsme schopni zjistit dříve, než dostaneme od tohoto pracovníka konkrétní daňový doklad.
Jsme přesvědčeni, že tento postup je zcela neslučitelný s našimi představami a požadavky. Myslíme si, že je nutné znát zcela přesně a konkrétně částku ještě před příchodem inspektora. Finanční relace, za které tito inspektoři pro náš hřebčín v minulosti pracovali, vždy byly velmi rozdílné a jednotlivé úkony se často lišily ve stovkách korun. Z těchto důvodů si za dané situace v našem hřebčíně nepřejeme, aby naše hříbata tito pracovníci registrovali a všem chovatelům WP doporučujeme, aby svá hříbata registrovali pouze v mateřské plemenné knize WPCS, samozřejmě pokud tato hříbata splňují požadavky na registraci u WPCS. Poplatek za registraci hříběte u WPCS činí 25 liber (vystavení průkazu původu + čip). Nelze vysvětlit, proč organizace, jejíž působnost je celosvětová, je schopna své náklady konkrétně vyčíslit a ASCHK ČR toho schopna není.
Rádi bychom zde také poukázali na další mimořádně neobvyklý fakt, který zasedání prezidia ASCHK ČR přineslo. Předsednictvo PK WP vzneslo požadavek zrušit poplatek za oprávnění hřebce k plemenitbě. Tento požadavek měl přinést vyšší zájem chovatelů o zápis nových hřebců všech sekcí, protože počet plemenných hřebců je v současné době , nejen podle našeho názoru, nedostatečný. Také tento požadavek byl zamítnut. Pan Perníček tento návrh zamítl se slovy:“Svazy musí z něčeho žít.“ Tento názor považujeme za zcela irelevantní, poukazující na špatný systém hospodaření v ASCHK ČR. Také další názor pana Perníčka - „Výše poplatků je např. ve vyspělých svazech řádově vyšší než u nás.“ je mystifikující. O co se tento názor pana Perníčka opírá, nevíme, snad hledá korelaci s Německými teplokrevnými svazy, ale např. cena licentace hřebce u britské WPCS je 125 liber. Tato částka zahrnuje nejen ověření genotypu konkrétního hřebce, ale i vystavení doživotní licence plemeníka. Jediná následná povinnost chovatele je nutnost zakoupit připouštěcí lístky, jejichž cena je 10 liber, přičemž připouštěcí lístky nejsou vystaveny pro konkrétní rok, jako je tomu u připouštěcích lístků vydaných ASCHK ČR, nýbrž je chovatel může použít pro více hřebců po celou dobu aktivního chovu a to až do jejich vypotřebování. Z našeho pohledu vidíme činnost ASCHK ČR jako zcela zpátečnickou a také neslučitelnou s požadavky EU.
Samozřejmě jsme si vědomi, že z činnosti ASCHK ČR jistě vyplynulo i mnoho pozitivního, nejsme ale přesvědčeni, že konkrétně pro chovatele WP je tento přínos zvláště podstatný.
Vzhledem k tomu, že přínos plynoucí z činnosti ASCHK ČR je pro chovatele WP nejasný, doporučujeme chovatelům těchto plemen prostudovat požadavky WPCS a svou chovatelskou činnost zaštítit touto celosvětově působící organizací.
Jistě každý chovatel uvítá kvalitní servis a přehlednost nabízených služeb WPCS.Všechny potřebné informace získáte prostřednictvím webových stránek WPCS na adrese www.wpcs.uk.com V případě nejasností nabízíme chovatelům těchto plemen v České Republice poradenství.
Věříme, že rozhodnutí chovat pod záštitou WPCS vám přinese klid a jistotu, že vaše členské poplatky jsou využívány smysluplně, přínosně a ve váš prospěch. Nutno také zdůraznit, že služby poskytované WPCS jsou kvalitní a rychlé, v každém případě nesrovnatelně rychlejší a kvalitnější, než podle našich zkušeností, nabízí ASCHK ČR.
Nezanedbatelným přínosem WPCS je také chovatelská svoboda, kterou tato organizace svým členům poskytuje. V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím našich webových stránek www.amerika-welshcob.com nebo nás kontaktujte telefonicky na tel. Čísle 724/715090.

Gabriela Rotová

 Hřebčín AMERIKA

placing gif