placing gif
placing gif placing gif placing gif
placing gif
placing gif

BRITSKÁ NATIVNÍ PLEMENA

Pod názvem britská nativní plemena se skrývá skupina pony a malých plemen koní, kteří jsou původními plemeny Britských ostrovů. Tato skupina velmi vyjímečných a specicických plemen bývá označována je Mountain and Moorland Pony Breed – Horská a rašeliništní pony plemena a často je naleneme také pod zkratkou M&M plemena.
První předchůdci dnešních britských nativních plemen se na území Velké Británie objevili již v době ledové (glaciál), kdy Velká Británie byla součástí kontinentální Evropy. V době ledové byla Británie z velké části pokryta ledovcem a ostaní plochy pokrývala tundra. K roztátí ledového pevninského mostu došlo asi před 15 000 lety a od této chvíle se Británie ocitla v ostrovní izolaci, která způsobila, že vývoj místních plemen zde probíhal v podmínkách odlišných, než tomu bylo v kontinentální Evropě. Každé z nativních plemen pony bylo po tisíciletí formováno hornatým, náročným terénem, poměrně drsným klimatem a chudou vegetací horských vřesovišť a močálů.
K osídlení Velké Británie došlo až v posledním tisíciletí před naším letopočtem, společně s novými osadníky byla na ostrovy importována i nová plemena nejen skotu a ovcí, ale i nepůvodních plemen koní, která se příležitostně mísila s původními pony plemeny. Přesto uzavřenost horských údolí a náhorních vřesovišť zabezpečila, že se skupiny místních pony příliš nemísily s nově příchozími plemeny a na poměrně malém území vzniklo mnoho originálních, velmi vyjímečných plemen. Stáda poníků se, v důsledku izolace a selekčního tlaku přírodního výběru, formovala v jednotlivá dnes známá plemena. K jejich domestikaci docházelo průběžně, nativní pony byly chytáni na svých přírodních stanovištích a následně pak domestikováni a využíváni v zemědělství a těžebním průmyslu.Mezi nativní britská plemena je dnes počítáno devět plemen pony a malých koní, příčemž některé prameny tento výčet rozšiřují ještě o plemena Eriskay a Kerry bog pony. Prozatím jsou ale tato dvě pony plemena oficiálně zařazena stále ještě ve skupině nazývané - Ostatní britská původní plemena a typy a s nimi se blíže seznámíme až v příští sérii článků věnovaných specifickým britským plemenům.
Mezi Nativní plemena patří Connemara pony, Dales pony, Dartmoor pony, Exmoor pony, Fell pony, Highland pony, New Forest pony, Shetland a všechny čtyři sekce Welsh pony a cob. Jak jsem již uvedla, jsou tato plemena tradičně označována jako „Mountain And Moorland Pony Breeds“ - tedy horská a rašeliništní pony plemena ( M&M.), což předesílá, v jakých přírodních biotopech tato plemena původně žila a v některých případech stále ještě žijí. Obecně je pro M&M pony typická silná tělesná konstituce, robusní, kvalitní kostra, velmi bohatá hříva a ocas, mimořádná otužilost a nenáročnost. Krmitelnost těchto pony je dokonce tak dobrá, že v příznivějších klimatických podmínkách je třeba věnovat výživě těchto pony zvýšenou pozornost. K obezitě a s ní souvisejícím problémům, včetně laminitidy, jsou tato plemena velmi náchylná a je proto vhodné jim v našich podmínkách omezovat pastvu a dobře sestavit krmnou dávku.Velikost těchto plemen kolísá v rozmezí 1,1m až 1,4m, přičemž vyjímku na spodní hranici kohoutkové výšky tvoří Shetland pony, který je, v důsledku extremních životních podmínek, menší a Welsh cob, který je naopak větší. Jeho kohoutková výška není směrem nahoru omezena, pouze je žádoucí, aby byla do 152 cm.
Lze říci, že po celá tisíciletí byly populace horských a vřesovištních plemen poměrně stabilní a až poměrně nedávná historie způsobila prudké poklesy jejich stavů.
První historickou pohromou byl pro tato plemena nástup Jindřicha VIII na trůn.
Jindřich VIII nařídil v roce 1535 likvidaci všech plemen, jejichž kohoutková výška byla do 15hh – 152cm. Toto opatření mělo Britským ostrovům přinést více pastvy pro větší a upotřebitelnější plemena koní. Jako nejdůležitější vlastnost shledával Jindřich VIII schopnost koně nést rytíře v plné zbroji. Zákon nařizoval, aby „každý kůň menší, než 15 pěstí byl ukamenován“. Tento zákon byl zrušen až s nástupem královny Alžběty I na trůn v roce 1558.
Dalším nešťastným údobím pro M&M plemena přinesl rok 1740, kdy byl přijat zákon zakazující “racing with poneys“- závodění s poníky, které se stalo velmi populární zabavou nižších společenských vrstev.
Zákaz pořádát tyto soutěže, měl přivést lid zpět k práci.
Restriktivní snahy omezit zábavu související s pony plemeny se umírnily až po roce 1869, kdy bylo poprvé v historii představeno britské veřejnosti Polo. Polo je hra, která vznikla v Orientu před více než 2000 lety a v určitých obměnách se hrála po celém Východě, pro Evropu byla objevena v Indii anglickými plantážníky z Assamu. Do Británie se hra dostala díky vojenským úředníkům a polo začalo být v Anglii okamžitě velmi populární, společensky přijatelné a přineslo M&M plemenům novou vlnu zájmu. Nativní plemena začala být využívána v chovu Polo pony.
Bohužel, některá původní plemena, přesto vyhynula nebo se sloučila s jinými pony plemeny. Mezi takto ztracená plemena patří například Goonhill pony z Cornwallu, Tiree pony ze Skotska, Longmynd pony ze Shopshire, Lincolnshire pony nebo Cushendales pony.
První organizací, která vedla záznamy o britských nativních pony byla Polo and Riding Pony Society založená v roce 1893. V roce 1899 byli pony, pokud jejich výška nepřekračovala 14,2hh (147cm), přijati k zápisu do Plemenné knihy Polo pony. Polo and Riding Pony Society také jako první začala podporovat výstavnictví nativních plemen, přičemž hlavním důvodem k rozvoji výstavnictví byla již tehdy propagace cenných původních pony plemen. Polo pony společnost byla později přejmenována na National Pony Society, její cíle ale zůstaly obdobné – zviditelnění a popularizace původních plemen pony, rozvoj a organizace výstav a jezdeckých akcí orientovaných na tato plemena.
Současnost je k těmto plemenům poměrně vlídná, protože nacházejí široké uplatnění v „průmyslu volného času“- jsou všeobecně mimořádně oblíbení jako jezdečtí pony pro děti i dospělé, své místo našli také ve vozatajství a stále velmi populárním výstavnictví. Velká Britanie je zemí, která má ke koním obecně velmi blízko a ke „svým“ nativním plemenům zákonitě tedy ještě blíž. Již v roce 1973 byla založena organizace Rare Breeds Survival Trust (RBST), jejíž náplní je zajistit existenci a životaschopnost všech původních genetických zdrojů hospodářských zvířat Velké Británie. V rámci tohoto projektu je prováděn sběr genetického materiálu za účelem zajištění budoucnosti původních hospodářských zvířat – skotu, ovcí, prasat, koní, koz a drůbeže. Projekt získal velkou publicitu a je podporován princem z Walesu. V seznamu genetických zdrojů je uveden mezi kriticky ohroženými Eriskay pony, jako ohrožené plemeno je uveden také Dales pony, Exmoor pony a Hackney horse a Hackney pony a jako velmi zranitelné jsou klasifikována plemena Dartmoor pony a část populace Welsh mountain pony, ostatní z nativních plemen nejsou v současné době vážně ohrožena, ale zůstávají evidována v genetických zdrojích.
Naštěstí lze bez nadsázky říci, že se všechna nativní plemena pony pevně etablovala v jezdectví a vozatajství nejen ve Velké Británi, ale stala se nesmírně populárními po celém světě.
Pro světlou budoucnost M&M plemen se jeví jako významné také snahy využít nativních plemen v péči o krajinu - pony jsou navraceni do svých původních biotopů. Ukazuje se se, že druhová diverzita těchto lokalit je závislá na těchto specifických plemenech, která selektivně pasou horské a vřesovištní porosty. Své místo tedy nacházejí nejen ve službách člověka, ale i v ekologii krajiny.
Dnes má každé z M&M plemen své Plemenné knihy a Společnosti, jejichž smyslem je zamezit přílivu cizí krve do populací, dohlížet na čistotu chovu a zajistit jejich obecnou propagaci.
M&M plemena jsou dělena na dvě základní skupiny a to podle kohotkové výšky - mezi tak zvaná Velká nativní britská plemena patří Connemara pony, Dales pony, Fell pony, Highland pony, New Forest pony, Welsh pony of cob type (sekce C) a Welsh cob(sekce D). Mezi Malá plemena patří Dartmoor pony, Exmoor pony, Welsh mountain pony(sekce A), Welsh pony(sekce B) a Shetland pony. Přičemž všechny velšské sekce jsou v tomto seznamu chápány jako jedno plemeno. V tomto seriálu si alespoň stručně představíme všechna britská původní horská a vřesovištní plemena.


Gabriela Rotová

 Hřebčín AMERIKA

placing gif
placing gif